Všeobecné obchodní podmínky

Doba potřebná pro zhotovení a doručení objednávky

Většinu zakázek realizuji během 3 pracovních dnů. Po zhotovení objednávky zakázku odešlu na dobírku Českou poštou nebo sužbou PPL. Standartní doba dodaní je tedy 4-7dní.

1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a služeb mezi firmou Petr Valla (dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující")

Prodejce - dodavatel
Petr Valla, Bratislavská 2, 695 01 Hodonín, IČ: 74461532

Kupující - spotřebitel
Fyzická nebo právnická osoba, která si prostřednictvím online obchodu petrvalla.cz objednala u prodávajícího zboží - hotové produkty, nebo tiskové služby. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými předpisy právního řádu ČR.

2. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje klientů jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Současně si prodávající vyhrazuje právo na použití údajů za účelem informovat kupujícího o dalších službách, nabídkách a akcích, které bezprostředně souvisí s činností prodávajícího.

3. Objednávka

Objednávat u prodávajícího lze pouze písemně: Kupní smlouva, na jejímž základě je realizována dodávka zboží vzniká na základě objednávky v systému atelierpaskal.cz, elektronickou poštou, faxem nebo osobně v kanceláři prodávajícího. Prodávající potvrdí přijatou objednávku včetně dohodnuté ceny a dodacího termínu. Objednávka, zaslaná kupujícím a potvrzená prodávajícím, se stává závaznou pro obě strany. Odstoupení od závazné objednávky se řídí podmínkami v odstavci D.

4. Odstoupení od objednávky

Obě strany mohou odstoupit od objednávky v případě podstatného porušení smlouvy ve smyslu ust. § 345 a §370 obchodního zákoníku. Prodávající může dále odstoupit od objednávky především z důvodů:

V každém případě bude prodávající kupujícího o nastalé situaci informovat a snažit se vzniklou situaci řešit. Kupující může dále odstoupit od objednávky bez zavinění prodávajícího pouze se zaplacením storno poplatku, jehož výše je stanovena prodávajícím v okamžiku zrušení objednávky a může činit 0 až 100% z celkové ceny objednaného zboží dle stavu rozpracovanosti objednávky.

5. Cena zboží

Aktuální cena objednaného zboží a služeb je cena, která je na základě specifikace kupujícím vygenerována systémem petrvalla.cz a je součástí objednávky. Kalkulace cen na nestandardní a zakázkové výrobky je platná maximálně 30 dní od data zaslání nabídky, není-li uvedeno jinak v nabídce. Ceny jsou v Kč za kus bez dopravy či poštovného a balného, není-li uvedeno jinak. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění, změna cen se však netýká přijatých objednávek. Všechny ceny jsou smluvní.

6. Dodací podmínky

Při objednání lze dohodnout tyto dodací podmínky:

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození obalu a obsahu) podle přiloženého dodacího listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@petrvalla.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

7. Platební podmínky

Při objednání lze dohodnout tyto platební podmínky:

Smluvní pokuta v případě nedodržení splatnosti faktur je 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

8. Reklamace a záruční podmínky

Vady v kvalitě a množství, které mohou být podle povahy zjištěny okamžitě při převzetí, oznámí kupující prodávajícímu do 10 dní od převzetí zboží. Prodávající je povinen do 10 dní od obdržení takové reklamace písemně oznámit výsledek rozboru, který vykonal a svoje stanovisko. Na skryté výrobní vady prodávající poskytuje záruku po dobu 24 měsíců od odebrání. Po dobu záruky zaručuje technickou úroveň, kvalitu a funkční spolehlivost tak, že bude vyhovovat platným státním normám a technickým podmínkám zvláště dohodnutých oběma smluvními stranami. Zboží, jehož vady je kupující při splnění shora uvedených podmínek oprávněn reklamovat, zasílá na výzvu, po předchozím oznámení vad (reklamaci) k posouzení na oprávněnost reklamace a současně uvede, jakým způsobem požaduje v případě oprávněnosti reklamaci řešit. Prodávající je povinen do 10 dní od obdržení takové reklamace písemně oznámit výsledek rozboru, který vykonal a svoje stanovisko. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (vyblednutí tisků, smrštění fólií vlivem tepla apod.) a vady vzniklé nešetrným nakládáním či použití k jiným, než obvyklým účelům. Prodávající neručí za obsahovou, gramatickou, grafickou a věcnou korektnost podkladů pro potisk, které dodal kupující.

9. Návrhy, vizualizace, fotky, kresby a texty

Prodávající může na vyžádání poskytnout kupujícímu grafické návrhy řešení potisku, tyto však nejsou obsaženy v ceně vykalkulované v systému petrvalla.cz a budou kupujícímu vyúčtovány samostatně. Cena bude stanovena kalkulací před započetím prací. V případě, že tuto cenu kupující neakceptuje, pak se tímto objednávka ruší bez žádných vzájemných nároku na kompenzaci. Veškeré návrhy, vizualizace, fotky, kresby a texty vytvořené prodávajícím, které nebyly realizovány nebo nebyly kupujícím řádně uhrazeny, jsou duševním vlastnictvím chráněným zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. Bez svolení prodávajícího s nimi nelze nijak nakládat.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 15. 5. 2013 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.